Kategórie
Zrýchlené objednávanie
-+
Kategórie

Odporúčame

REO AMOS (https://www.reoamos.sk/)

Vrátenie do 14 dní

 1.  Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svojej spotrebiteľskej podnikateľskej činnosti, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Ochranná lehota je 14 dní
  • odo dňa prevzatia tovaru,
  • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy viac druhov tovaru alebo dodanie viacerých častí
  • odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.
 3. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch uvedených v § 1837 Občianskeho zákonníka, ktoré sa môžu vzťahovať na tovar dodaný predávajúcim.
 4. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy v lehote na odstúpenie od zmluvy.
 5. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytnutý predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na e-mail alebo doručenie adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu prijatie formulára.
 6. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu a to aj v prípade, že tovar nie je možné vrátiť obvyklou poštovou cestou.
 7. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na doručenie, ktoré od neho prijal rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu nevzniknú dodatočné náklady.
 8. Ak si kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru ponúkaný predávajúcim, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 9. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky skôr, ako kupujúci odovzdá tovar alebo preukáže, že tovar bol predávajúcemu odoslaný.
 10. Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu tovar nepoškodený, nenosený a neznečistený a podľa možnosti v pôvodnom obale. Predávajúci má nárok na náhradu škody spôsobenej na tovare jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 11. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru.
  Predávajúci o tom bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti mu všetky peňažné prostriedky do 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie, ktoré od neho dostal na základe zmluvy, rovnakým spôsobom alebo, ak je to vhodné, spôsobom špecifikovaným kupujúcim.