Kategórie
Zrýchlené objednávanie
-+
Kategórie

Odporúčame

REO AMOS (https://www.reoamos.sk/)

Ochrana osobných údajov

  1. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov predávajúcim. Kupujúci – podnikateľ je oprávnený použiť pri vyplňovaní objednávky kontaktné údaje svojich zamestnancov (prípadne ďalších fyzických osôb) rovnako ako tieto údaje poskytovať iba s  výslovným súhlasom týchto osôb.
  2. Predávajúci spracováva a využíva identifikačné a kontaktné údaje kupujúcich výlučne za účelom dodania tovaru, komunikácie s kupujúcim a vedenia zoznamu zákazníkov predávajúceho. Tieto údaje nie sú sprístupňované ani poskytované tretím osobám, s výnimkou prípadov, kedy to bude nevyhnutné ku splneniu zákonnej povinnosti predávajúceho.
  3. Rozsah spracovávaných osobných údajov zahŕňa hlavne: meno a priezvisko kupujúceho, obchodné meno podnikateľa - fyzickej osoby, adresa bydlisko alebo miesto podnikania, telefónne číslo, e-mailovú adresu
  4. Osobné údaje kupujúcich predávajúci spracováva po dobu, po ktorú je to nevyhnutné pre splnenie povinností oboch zmluvných strán z kúpnej zmluvy, prípadne do doby úplného vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
  5. Osobné údaje kupujúcich spracováva predávajúci prostredníctvom svojich zamestnancov, poučených o povinnostiach pri nakladaní s osobnými údajmi, pričom tieto osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnym tretím osobám okrem prípadov, kedy sa jedná o zákonnú povinnosť predávajúceho. Všetky vyššie uvedené osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch kupujúcich, a to aj po skončení ich pracovného pomeru.
  6. Predávajúci nezhromažďuje a nespracováva o kupujúcom žiadne citlivé údaje v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
  7. Kupujúci má právo na prístup k osobným údajom, ku ktorých spracovaniu udelil predávajúcemu súhlas, a má právo na opravu týchto údajov. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a slúži iba k jeho nevyhnutnej identifikácii ako strany kúpnej zmluvy, a ku splneniu povinností predávajúceho z kúpnej zmluvy.
  8. Poskytnutie osobných údajov predávajúcemu je dobrovoľné. Kupujúci berie na vedomie, že udelený súhlas so spracovaním osobných údajov podľa tohoto článku obchodných podmienok je kedykoľvek odvolateľný. V prípade, že má kupujúci v úmysle udelený súhlas vziať späť, je povinný tak urobiť písomne voči Predávajúcemu ako správcovi osobných údajov. Kupujúci však zároveň berie na vedomie, že odvolanie súhlasu môže viesť k nemožnosti poskytnutia plnenia podľa kúpnej zmluvy.
  9. Predávajúci týmto prehlasuje, že prijal náležité technicko–organizačné opatrenie za účelom zabrániť neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom kupujúcich, hlavne zabezpečil všetky dátové úložiská v súlade so súčasnými štandardami zabezpečenia, implementoval elektronické prostriedky k ochrane dát pred prienikom tretích osôb, vírusov a iného malware, zabezpečil svoje priestory pred vniknutím nepovolaných osôb, a zaviedol obmedzenie prístupu k dátam prostredníctvom prístupových práv.
  10. Predávajúci je oprávnený uchovávať e-mailovú adresu aj adresu bydliska alebo sídla kupujúceho aj po poskytnutí plnenia z kúpnej zmluvy pre účely zasielania informácií o ponukách tovaru a aktuálnych predajných akciách a kupujúci so zasielaním týchto informácií predávajúcim súhlasí, pričom kupujúci je oprávnený kedykoľvek ďalšie zasielanie týchto informácií na jeho e-mailovú alebo poštovú adresu odmietnuť formou e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu predávajúceho alebo formou listovej zásielky poslanej na adresu sídla predávajúceho.