Kategórie
Zrýchlené objednávanie
-+
Kategórie

Odporúčame

REO AMOS (https://www.reoamos.sk/)

Reklamácie

Ak nie je v kúpnej zmluve dohodnuté alebo v technickej dokumentácii stanovené inak, poskytne predávajúci záruku na kvalitu  tovaru po dobu 24 mesiacov. Záručná doba plynie odo dňa dodania tovaru. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, plynie záručná doba od prvého dňa nasledujúceho po dni, v ktorom malo podľa kúpnej zmluvy prísť k dodaniu tovaru. Predávajúci poskytuje záruku na kvalitu a úplnosť dodávaného tovaru; podmienkou uplatnenia práv zodpovednosti za chyby je, že kupujúci tovar používa predpísaným alebo obvyklým spôsobom. Za chyby a škody vzniknuté použitím iným spôsobom, nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru. Ak kupujúci preberá  tovar od dopravcu, musí si tovar skontrolovať pri preberaní a ak zistí prípadné vady tovaru spôsobené dopravou, reklamuje tovar priamo dopravcovi. Každá viditeľná chyba na obale alebo tovare pri preberaní,  musí byť uvedená v prepravnom liste a potvrdená dopravcom. Ak zistí kupujúci chyby tovaru, musí  písomne informovať predávajúceho do troch pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Reklamáciu tovaru, požiadavky na servis, prípadne technickú pomoc PROSÍME POSIELAŤ VŽDY PÍSOMNOU FORMOU. Predávajúci oznámi zákazníkovi do 30 dní stanovisko k reklamácii a termín konečného vyriešenia reklamácie.