Kategórie
Zrýchlené objednávanie
-+
Kategórie

Odporúčame

REO AMOS (https://www.reoamos.sk/)

Doprava a platba

Dodanie

Výrobky v katalógu, ktoré sú skladom, obdrží zákazník cca do 3 pracovných dní  od objednania. Výrobky , ktoré sú na objednávku sa určuje dodacia doba dohodou a v takomto prípade dostane zákazník písomné potvrdenie objednávky s uvedením možného  termínu dodania. Dopravu tovaru zaistí predávajúci na miesto dodania určené kupujúcim v objednávke a to buď  zásielkovou službou alebo poštou ako balík. V prípade zaslania tovaru na dobierku platí zákazník uvedenú cenu prepravcovi. Dopravné náklady hradí odberateľ podľa cenníku firiem zabezpečujúcich prepravu. Cena dopravy je zákazníkovi vypočítaná podľa skutočného objemu a hmotnosti objednaného tovaru a je mu oznámená v potvrdení objednávky. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na zákazníka okamihom prevzatia na adrese určenia; ak sa vykonáva preprava tovaru prostredníctvom dopravnej spoločnosti, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na zákazníka odovzdaním tovaru prvému dopravcovi. Hmotnosť sorpčných prostriedkov sa môže odlišovať o +/- 5 % oproti katalógovým hodnotám. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo na zmenu farby výrobkov, skladového príslušenstva a norných stien bez predchádzajúceho upozornenia. Rozmery protiúnavových a čistiacich rohoží sú dodávané s toleranciou +/- 2 cm.

Platobné podmienky

Cez e-shop je možné zaplatiť za tovar online  kartou, dobierkou, zálohovou faktúrou prípadne pri osobnom odbere na predajni v Bratislave je možné zaplatiť kartou alebo v hotovosti. Spôsob platby je potrebné zadať pri objednavke.
Kúpna cena je stanovená podľa platného cenníka predávajúceho v deň objednania tovaru kupujúcim. Štandardná lehota splatnosti, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je 14 dní odo dňa zdaniteľného plnenia. V prípade, že kupujúci nie je v lehote splatnosti uvedenej na faktúre vystavenej predávajúcim schopný z akéhokoľvek dôvodu vykonať jej úhradu, je povinný bez meškania kontaktovať vedúceho pracovníka odbytu predávajúceho a dohodnúť s ním zmenu platobných podmienok. Kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru na adresu predávajúceho, ak táto neobsahuje podstatnú náležitosť podľa platných predpisov alebo má iné chyby; v sprievodnom liste, ktorého prílohu tvorí vrátená faktúra, bude uvedený dôvod vrátenia faktúry. Lehota splatnosti beží znovu odo dňa vystavenia opravenej faktúry. Povinnosť kupujúceho uhradiť svoj záväzok voči predávajúcemu riadne a včas je splnená dátumom pripísania platenej dohodnutej čiastky na účet predávajúceho uvedený na faktúre. Až do celkového zaplatenia zostáva tovar majetkom predávajúceho. Na kupujúceho prechádza vlastnícke právo k tovaru okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny. Ak nebude splnený dodací termín následkom okolností zapríčinených treťou osobou, predávajúci určí nový termín dodávky, ktorý písomne oznámi kupujúcemu. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a štandardnej alebo dohodnutej kvalite. Ak balenie výrobku neumožní dodržať požadované množstvo, predávajúci je oprávnený dodať tovar v balení, ktoré najbližšie prislúcha tomuto požadovanému množstvu. Ďalej si predávajúci vyhradzuje v odôvodnených prípadoch, možnosť čiastkových dodávok. Za dodanie sa považuje dodanie predmetu plnenia kupujúcemu vo výdajnom mieste predávajúceho alebo odovzdanie povereným pracovníkom predávajúceho (pri použití vlastnej dopravy predávajúceho) v mieste plnenia alebo odovzdaním predmetu plnenia prvému tuzemskému dopravcovi; na výslovné prianie kupujúceho uvedené v objednávke tiež dodanie tovaru na určené miesto bez prítomnosti kupujúceho. Ak neprevezme kupujúci predmet plnenia z dôvodov ležiacich na jeho strane (napr. nie je v dobe určenej v kúpnej zmluve prítomná oprávnená osoba kupujúceho k prevzatiu tovaru), nesie kupujúci náklady na opakované dodanie v plnej výške. Pre prípad omeškania s úhradou faktúry sa zjednáva úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Po dobu omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený pozastaviť ďalšie dodávky tovaru. V prípade expedície tovaru na paletách, bude paleta vyfakturovaná. Ide o vratný obal, ktorý je možné do 6 mesiacov vrátiť. Po vrátení palety bude jej cena v plnej výške dobropisovaná. Odberateľ môže vrátiť paletu iba nepoškodenú, rovnakého materiálu a rozmeru ako mu bola predaná.

Poskytovateľom platobnej brány je spoločnosť ComGate Payments, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

Poskytovanie informácií o platobných metódach - platby kartou a bankovými platobnými tlačidlami so základným vysvetlením platobného procesu

https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Telefón: +420 228 224 267