Objednávka

Zákazník môže osobne na mieste alebo písomnou formou (listom, faxom, e-mailom) objednať tovar v sídle spoločnosti REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o.U kupujúcich, ktorí majú uzatvorenú celoročnú kúpnu zmluvu alebo pri platbe v hotovosti, je možné podávať objednávky tiež ústne alebo telefonicky. Písomná objednávka musí obsahovať presný názov firmy podľa výpisu z obchodného registra, sídlo kupujúceho a telefonické spojenie; ak je odberateľ fyzickou osobou, tak uvádza meno a priezvisko, bydlisko a miesto podnikania, osobu oprávnenú v danej veci jednať menom kupujúceho, IČO a IČ DPH kupujúceho (ak je registrovaný ako platca DPH), jednoznačné určenie predmetu plnenia a jeho množstvo, spôsob odberu (napr. vlastný odber, doprava predávajúcim…), miesto dodania, ak nie je zhodné s adresou objednávajúceho, zodpovednú osobu pre prevzatie predmetu plnenia, telefón, fax, e-mail, platobné podmienky a prípadne ďalšie špecifické požiadavky. Pre ďalší styk je dobré vždy uvádzať číslo objednávky. Stornovanie objednávky je nutné vykonať písomne, faxom alebo e-mailom.
 

Dodávka

Výrobky v katalógu, ktoré sú skladom, obdrží zákazník do 1 týždňa od objednania. U výrobkov, ktoré sú na objednávku sa určuje dodacia doba dohodou a v takomto prípade dostane zákazník písomné potvrdenie objednávky s uvedením termínu dodania. Cena tovaru je udávaná pre celé balenia. Niektoré druhy tovaru je možné dodať aj po jednotlivých kusoch s navýšením ceny o desať percent. Dopravu tovaru zaistí predávajúci na miesto dodania určené kupujúcim v objednávke: zásielkovou službou alebo poštou ako obchodný balík. Odberateľ hradí dopravné náklady vrátane balného. V prípade dopravy do 24 hodín účtujeme expresný príplatok. V prípade zaslania tovaru na dobierku platí zákazník uvedenú cenu prepravcovi. Dopravné náklady hradí odberateľ podľa cenníku firiem zabezpečujúcich prepravu. Cena dopravy je zákazníkovi vypočítaná podľa skutočného objemu a hmotnosti objednaného tovaru a je mu oznámená v potvrdení objednávky. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na zákazníka okamžikom prevzatia na adrese určenia; ak sa vykonáva preprava tovaru prostredníctvom dopravnej spoločnosti, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na zákazníka odovzdaním tovaru prvému dopravcovi. S každým výrobkom dostane zákazník technickú dokumentáciu k výrobku s uvedením príslušného atestu a návodu na použitie. Hmotnosť sorpčných prostriedkov sa môže odlišovať o +/- 5 % oproti katalógovým hodnotám. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo na zmenu farby výrobkov, skladového príslušenstva a norných stien bez predchádzajúceho upozornenia. Rozmery protiúnavových a čistiacich rohoží sú dodávané s toleranciou +/- 2 cm.
 

Platobné podmienky

Kúpna cena je stanovená podľa platného cenníka predávajúceho v deň objednania tovaru kupujúcim. Ceny uvedené v cenníku sú platné pri odbere celého balenia. U prvých troch odberov tovaru kupujúci vykoná platbu v hotovosti, prípadne vykoná platbu vopred na základe vystavenej zálohovej faktúry. U ďalších odberov je možné vykonať odbery na faktúru do dohodnutej výšky kúpnej ceny. Iný spôsob platby je možný iba po vzájomnej dohode. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať platbu v hotovosti pri odbere tovaru alebo zálohovou faktúrou pred dodaním tovaru až do výšky celej kúpnej ceny predmetu plnenia. Štandardná lehota splatnosti, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je 14 dní odo dňa zdaniteľného plnenia. V prípade, že kupujúci nie je v lehote splatnosti uvedenej na faktúre vystavenej predávajúcim schopný z akéhokoľvek dôvodu vykonať jej úhradu, je povinný bez meškania kontaktovať vedúceho pracovníka odbytu predávajúceho a dohodnúť s ním zmenu platobných podmienok. Kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru na adresu predávajúceho, ak táto neobsahuje podstatnú náležitosť podľa platných predpisov alebo má iné chyby; v sprievodnom liste, ktorého prílohu tvorí vrátená faktúra, bude uvedený dôvod vrátenia faktúry. Lehota splatnosti beží znovu odo dňa vystavenia opravenej faktúry. Povinnosť kupujúceho uhradiť svoj záväzok voči predávajúcemu riadne a včas je splnená dátumom pripísania platenej dohodnutej čiastky na účet predávajúceho uvedený na faktúre. Pri odbere v sídle spoločnosti vo výške kúpnej ceny do 300 EUR, ak nebude v konkrétnom prípade dohodnuté inak, bude kúpna cena zaplatená v hotovosti. Až do celkového zaplatenia zostáva tovar majetkom predávajúceho. Na kupujúceho prechádza vlastnícke právo k tovaru okamžikom úplného zaplatenia kúpnej ceny. Ak nebude splnený dodací termín následkom okolností zapríčinených treťou osobou, predávajúci určí nový termín dodávky, ktorý písomne oznámi kupujúcemu. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a štandardnej alebo dohodnutej kvalite. Ak balenie výrobku neumožní dodržať požadované množstvo, predávajúci je oprávnený dodať tovar v balení, ktoré najbližšie prislúcha tomuto požadovanému množstvu. Ďalej si predávajúci vyhradzuje, v odôvodnených prípadoch, možnosť čiastkových dodávok. Za dodanie sa považuje dodanie predmetu plnenia kupujúcemu vo výdajnom mieste predávajúceho alebo odovzdanie povereným pracovníkom predávajúceho (pri použití vlastnej dopravy predávajúceho) v mieste plnenia alebo odovzdaním predmetu plnenia prvému tuzemskému dopravcovi; na výslovné prianie kupujúceho uvedené v objednávke tiež dodanie tovaru na určené miesto bez prítomnosti kupujúceho. Ak neprevezme kupujúci predmet plnenia z dôvodov ležiacich na jeho strane (napr. nie je v dobe určenej v kúpnej zmluve prítomná oprávnená osoba kupujúceho k prevzatiu tovaru), nesie kupujúci náklady na opakované dodanie v plnej výške. Pre prípad omeškania s úhradou faktúry sa zjednáva úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Po dobu omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený pozastaviť ďalšie dodávky tovaru. V prípade expedície tovaru na paletách, bude paleta vyfakturovaná. Ide o vratný obal, ktorý je možné do 6 mesiacov vrátiť. Po vrátení palety bude jej cena v plnej výške dobropisovaná. Odberateľ môže vrátiť paletu iba nepoškodenú, rovnakého materiálu a rozmeru ako mu bola predaná.
 

Záruka a reklamácie

Ak nie je v kúpnej zmluve dohodnuté alebo v technickej dokumentácii stanovené inak, poskytne predávajúci záruku za akosť tovaru po dobu 36 mesiacov. Záručná doba plynie odo dňa dodania tovaru. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, plynie záručná doba od prvého dňa nasledujúceho po dni, v ktorom malo podľa kúpnej zmluvy prísť k dodaniu tovaru. Predávajúci poskytuje záruku na akosť a úplnosť dodávaného tovaru; podmienkou uplatnenia práv zodpovednosti za chyby je, že kupujúci tovar používa predpísaným alebo obvyklým spôsobom. Za chyby a škody vzniknuté použitím iným spôsobom, nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru. Ak kupujúci preberá  tovar od dopravcu, musí si tovar skontrolovať pri preberaní a ak zistí prípadné vady tovaru spôsobené dopravou, reklamuje tovar priamo dopravcovi. Každá viditeľná chyba na obale alebo tovare pri preberaní,  musí byť uvedená v prepravnom liste a potvrdená dopravcom. Ak zistí kupujúci chyby tovaru, musí o nich písomne informovať predávajúceho do troch pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Reklamáciu tovaru, požiadavky na servis, prípadne technickú pomoc PROSÍME POSIELAŤ VŽDY PÍSOMNOU FORMOU. Predávajúci oznámi zákazníkovi do 30 dní stanovisko k reklamácii a termín konečného vyriešenia reklamácie.

 

Ochrana osobných údajov a súhlas s ich marketingovým využitím

1.    Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov predávajúcim. Kupujúci – podnikateľ je oprávnený použiť pri vyplňovaní objednávky kontaktné údaje svojich zamestnancov (prípadne ďalších fyzických osôb) rovnako ako tieto údaje poskytovať iba s  výslovným súhlasom týchto osôb.
2.    Predávajúci spracováva a využíva identifikačné a kontaktné údaje kupujúcich výlučne za účelom dodania tovaru, komunikácie s kupujúcim a vedenia zoznamu zákazníkov predávajúceho. Tieto údaje nie sú sprístupňované ani poskytované tretím osobám, s výnimkou prípadov, kedy to bude nevyhnutné ku splneniu zákonnej povinnosti predávajúceho.
3.    Rozsah spracovávaných osobných údajov zahŕňa hlavne: meno a priezvisko kupujúceho, obchodné meno podnikateľa - fyzickej osoby, adresa bydlisko alebo miesto podnikania, telefónne číslo, e-mailovú adresu.
4.    Osobné údaje kupujúcich predávajúci spracováva po dobu, po ktorú je to nevyhnutné pre splnenie povinností oboch zmluvných strán z kúpnej zmluvy, prípadne do doby úplného vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
5.    Osobné údaje kupujúcich spracováva predávajúci prostredníctvom svojich zamestnancov, poučených o povinnostiach pri nakladaní s osobnými údajmi, pričom tieto osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnym tretím osobám okrem prípadov, kedy sa jedná o zákonnú povinnosť predávajúceho. Všetky vyššie uvedené osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch kupujúcich, a to aj po skončení ich pracovného pomeru.
6.    Predávajúci nezhromažďuje a nespracováva o kupujúcom žiadne citlivé údaje v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
7.    Kupujúci má právo na prístup k osobným údajom, ku ktorých spracovaniu udelil predávajúcemu súhlas, a má právo na opravu týchto údajov. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a slúži iba k jeho nevyhnutnej identifikácii ako strany kúpnej zmluvy, a ku splneniu povinností predávajúceho z kúpnej zmluvy.
8.    Poskytnutie osobných údajov predávajúcemu je dobrovoľné. Kupujúci berie na vedomie, že udelený súhlas so spracovaním osobných údajov podľa tohoto článku obchodných podmienok je kedykoľvek odvolateľný. V prípade, že má kupujúci v úmysle udelený súhlas vziať späť, je povinný tak urobiť písomne voči Predávajúcemu ako správcovi osobných údajov. Kupujúci však zároveň berie na vedomie, že odvolanie súhlasu môže viesť k nemožnosti poskytnutia plnenia podľa kúpnej zmluvy.
9.    Predávajúci týmto prehlasuje, že prijal náležité technicko–organizačné opatrenie za účelom zabrániť neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom kupujúcich, hlavne zabezpečil všetky dátové úložiská v súlade so súčasnými štandardami zabezpečenia, implementoval elektronické prostriedky k ochrane dát pred prienikom tretích osôb, vírusov a iného malware, zabezpečil svoje priestory pred vniknutím nepovolaných osôb, a zaviedol obmedzenie prístupu k dátam prostredníctvom prístupových práv.
10.    Predávajúci je oprávnený uchovávať e-mailovú adresu aj adresu bydliska alebo sídla kupujúceho aj po poskytnutí plnenia z kúpnej zmluvy pre účely zasielania informácií o ponukách tovaru a aktuálnych predajných akciách a kupujúci so zasielaním týchto informácií predávajúcim súhlasí, pričom kupujúci je oprávnený kedykoľvek ďalšie zasielanie týchto informácií na jeho e-mailovú alebo poštovú adresu odmietnuť formou e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu predávajúceho alebo formou listovej zásielky poslanej na adresu sídla predávajúceho.

 

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť tieto všeobecné obchodné podmienky v prípade, že dôjde ku zmenám v príslušných právnych predpisoch. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zmeniť ceny tovarov v priebehu platnosti katalógu v prípade, že dôjde k zmenám výrobných nákladov, hlavne pri zvýšení cien materiálov a surovín, alebo osobných nákladov. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou kúpnych zmlúv, uzatvorených v dobe platnosti katalógu. Odlišná úprava v kúpnych zmluvách má prednosť pred úpravou uvedenou v týchto všeobecných obchodných podmienkach. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia práva a povinnosti vznikajúce pri príprave a realizácii dodávok tovaru zo strany spoločnosti REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., ak nestanoví kúpna zmluva medzi REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. a kupujúcim niečo iné. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na právne vzťahy vznikajúce pri dodávkach tovaru vykonávaných REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. tiež v prípadoch, ak nebude uzavretá kúpna zmluva v písomnej forme. V takomto prípade sa najneskôr pri prevzatí tovaru kupujúcim tieto všeobecné obchodné podmienky považujú za dohodnuté a to za predpokladu, že kupujúci obdržal katalóg REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. na príslušné obdobie. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú účinné odo dňa 1. 9. 2010.